Lejekontrakt af skydevogn uden instruktør.

 

1. Aftaleparter:

 

Lejekontrakt mellem udlejer og lejer for udlejning af skydevogn.

 

- Udlejer:

 

Kreds/Jagtforening: Jerslev Jagtforening

 

Navn: Martin Karlsen

 

Adresse: Toften 3

 

Tlf.: 71701224/23962720

 

 

 

- Lejer

 

Navn: ___________________________________________

 

Adresse: ___________________________________________

 

Tlf.: ___________________________________________

 

Kørekortnummer:____________________________________

 

 

 

Udlejer ejer skydevognen, som er en trailer med registreringsnummer. AZ4789 og årgang

 

2015 påmonteret 2 kastemaskine af fabrikat DUEMATIC.

 

Som lejer af skydevognen erklærer jeg, at have læst nedenstående betingelser og forpligter mig ved

 

underskrift til at overholde kontraktens indhold.

 

2. Lejeperiode og pris:

 

2.1. Lejeperiode:

 

Fra d.­­­­­­___________

 

Til d. ___________ (leveringsdatoen)

 

2.2. Lejens pris pr. dag: 500kr./dag (betaling ved afhentning)

 

2.2.1. Lejen betales på følgende måde – KONTANT/MOBILPAY.

 

2.3. Skydevognen hentes på følgende adresse:

 

Afhentningsadresse: Toften 3, 9740 Jerslev J

 

og afleveres på følgende adresse: Toften 3, 9740 Jerslev J

 

3. Før ibrugtagning:

 

3.1. Lejer har ved modtagelsen af skydevognen kontrolleret, at denne er i orden herunder signal- og

 

tegnafgivningsapparater samt lygter. Lejer skal reklamere hurtigst muligt, og inden lejer kører,

 

hvis der er synlige fejl eller mangler ved skydevognen.

 

3.2. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. VIGTIGT: Dette er ikke en

 

forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

 

3.3. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer, dyr eller gods.

 

3.4. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af gyldigt kørekort, der giver ret til at trække

 

skydevognen, og at kørslen med skydevognen overholder færdselslovens regler, samt at bilen er

 

godkendt til at måtte trække en trailer med den anførte vægt.

 

3.5. Forlængelse af lejeaftalen kan kun ske ved  aftale med udlejer.

 

4. Anvendelse:

 

4.1. Skydevognen må kun benyttes til skydetræning. Meningen med de mobile skydevogne er, at

 

jægerne i Danmarks Jægerforbund får mulighed for at træne haglbøsseskydning, uden at man

 

nødvendigvis har adgang til en skydebane.

 

4.2. Der må ikke ændres på konstruktionen af skydevognen eller den påmonterede kastemaskine.

 

4.3. Magasinet til lerduer skal altid være tomt under transport af skydevognen.

 

4.4. Medfører mekaniske svigt pga. slid og ælde i konstruktionen på skydevogn og/eller

 

kastemaskine, at skydevognen ikke kan benyttes til dens formål, skal der ikke betales leje for den

 

periode, hvor skydevognen ikke har været funktionsdygtig. Dog kræves det, at lejer straks

 

kontakter udlejer og underretter denne om defekten på skydevognen.

 

4.5. Skader, der ikke skyldes mekaniske svigt pga. slid og ælde i konstruktionen på skydevogn

 

og/eller kastemaskine, medfører ikke reduktion af lejen. Påføres skydevogn og/eller

 

kastemaskine denne type skader, skal udlejer straks orienteres om skaden og senest på

 

leveringstidspunktet.

 

5. Ansvarsforhold:

 

5.1. Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af

 

det lejede. I tilfælde af person- eller tingskade kan der ikke rettes krav mod den lokale

 

jagtforening, Danmarks Jægerforbund eller Dansk Jagtforsikring. Lejer bærer ansvaret for

 

skydevognen under hele lejeperioden.

 

5.2. Udlejer er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge

 

af funktionssvigt af det lejede.

 

5.3. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab hos lejer eller tredjemand.

 

5.4. Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende.

 

5.5. Så længe skydevognen befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver hændelig skade, der

 

eventuel måtte påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen for det lejedes bortkomst.

 

5.6. Får lejer en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af skydevognen, hæfter lejer selv for denne.

 

Betaler lejer ikke bøden, inden fristen udløber, modtager lejer en faktura fra udlejer på bødens

 

beløb plus rykkergebyr.

 

5.7. Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, skydevognen måtte forvolde på lejers

 

bil eller dennes el-system.

 

5.8. Lejer har ansvar for at skydevognen kun benyttes på et sted, hvor den lovligt kan anvendes.

 

6. Aflevering:

 

6.1. Skydevognen skal afleveres på leveringsadressen til den aftalte tid, rengjort og i samme stand

 

som ved modtagelsen.

 

6.2. Almindelig slid og ælde af kastemaskine og selve skydevognen er udlejers ansvar.

 

6.3. Skydevognen gennemgås af udlejer under overværelse af lejer. Ved afleveringsforretningen

 

tjekkes følgende: Om skydevognen er rengjort, om lyset virker og om der er skader på selve

 

skydevognen og/eller kastemaskinen.

 

6.4. Manglende eller mangelfuld rengøring af skydevognen bevirker, at lejer betaler et

 

rengøringsgebyr på kr. 500,-. Opkræves ved tilbagelevering.

 

6.7. Selve opgørelsen af udeståender mellem lejer og udlejer foretages i forbindelse med

 

afleveringsforretningen.

 

7. Misligholdelse:

 

7.1. Er traileren ikke leveret tilbage til aftalt tid, faktureres lejer 100 kr. inkl. moms

 

pr. påbegyndt time, som traileren er tilbageleveret for sent på leveringsadressen.

 

7.2. Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde af lejers manglende tilbagelevering

 

af det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret gennem en umiddelbar fogedforretning

 

uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.

 

7.4. Lejer forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til

 

dagspris uanset hændelsesforløbet.

 

8. Afregning:

 

8.1. På leveringstidspunktet foretages der en gennemgang af de punkter, der er nævnt i afsnit

 

6. Aflevering. På baggrund af denne gennemgang fremkommer skyldig beløb for lejer eller

 

udlejer.

 

9. Underskrift:

 

Lejer:

 

Underskrift: ___________________________________________

 

Dato: _________________________

 

Navn: ___________________________________________

 

Udlejer:

 

Underskrift: ___________________________________________

 

 Dato:

 

Navn: ___________________________________________

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/