Årsregnskab

 

Resultatopgørelse for tiden 01.01-18 - 31.12-18

                                                                                                        2018          2017

 

Kontingent indtægter.........................................................          7.119         7.901            

Jagt mv................................................................................          1.700         3.800            

Salg af vildt.........................................................................          2.000            375            

Indtægter arrangementer.................................................             300         1.350            

Skydning.............................................................................          3.910         4.219            

Gaver...................................................................................          5.000               0

Sparv-fonden......................................................................                 0                 0            

Mobil Skydevogn...............................................................          3.500         2.500

                                                                                                    ______     ______

Indtægter i alt...................................................................       23.529      20.145            

                                                                                                    ______     ______

Porto....................................................................................                 0              55            

Kontorholdsudgifter...........................................................                 0              59            

Repræsentation og gaver.................................................          1.500         1.000            

Mødeudgifter......................................................................          2.495         2.677            

Udgifter jagt........................................................................          2.176         2.697            

Vildtpleje.............................................................................          1.500         1.500            

Arrangementer...................................................................          1.166         2.506

Skydning.............................................................................          4.022         9.608

Investering..........................................................................                 0                 0

Hjemmeside................................................................                         50           45

Mobilskydevogn.................................................................               628            140

                                                                                                    ______     ______

Udgifter i alt......................................................................       13.537      20.287            

                                                                                                    ______     ______

Resultat før renter...........................................................          9.992         (142)            

                                                                                                    ______     ______

Renteindtægter..................................................................                 0            275            

Gebyr .............................................................................. …                0                 0            

                                                                                                    ______     ______

Resultat Renter................................................................                 0            275            

 

Foreningens resultat......................................................          9.992            133            

                                                                                                    ______     ______

 


Balance pr. 31.12-18

 

Aktiver

                                                                                                        2018          2017

 

Kassebeholdning...............................................................          8.616         2.954

Sparekasse.........................................................................       12.518         8.190            

Fastforrentet konto............................................................       57.658      57.658

Tilgodehavender................................................................                 0                 0

                                                                                                    ______     ______

Aktiver i alt........................................................................       78.792      68.800

                                                                                                    ______     ______

 

Passiver

 

Skyldige omkostninger.....................................................                 0                 0            

                                                                                                    ______     ______

Gæld i alt...........................................................................                 0                 0            

                                                                                                    ______     ______

Egenkapital primo..............................................................       78.792      68.669            

Årets resultat ifølge resultatopgørelse...........................                 0            133            

                                                                                                    ______     ______

Egenkapital pr. 31.12......................................................       78.792      68.802            

                                                                                                    ______     ______

Passiver i alt.....................................................................       78.792      68.802            

                                                                                                    ______     ______

 

 

Som folkevalgte revisorer har vi afstemt foreningens indestående og gæld,

samt revideret foreningens udgifter og indtægter.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  

Arne Nielsen                                                                Søren Juul                                                           

 

  

Dagsorden for generalforsamling d. 05.02-19

 

 

1.                      Valg af dirigent.

2.                      Formandens beretning.

3.                      Fremlæggelse af regnskab

4.                      Indkommende forslag.

5.                      Valg af bestyrelse.

 

                         På valg:                                       

                         Michael Lægsgaard Andersen

                         Søren Jensen

                         Carsten Ullmann Andersen

                         Klaus Behncke

                                                                                                                                                                    

6.                      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7.                      Valg af revisorer.

8.                      Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/