Årsregnskab

 

 

 

Resultatopgørelse for tiden 01.01-17 - 31.12-17

 

                                                                                                        2017          2016

 

 

 

Kontingent indtægter........................................................         7.901         7.751            

 

Jagt mv...............................................................................         3.800         3.400            

 

Salg af vildt........................................................................             375         1.825            

 

Indtægter arrangementer................................................         1.350         1.200            

 

Skydning.............................................................................         4.219         3.740            

 

Gaver...................................................................................                 0         5.000

 

Sparv-fonden.....................................................................                 0         5.000            

 

Mobil Skydevogn..............................................................         2.500         4.500

 

                                                                                                   ______     ______

 

Indtægter i alt....................................................................       20.145      32.416            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Porto....................................................................................               55                 0            

 

Kontorholdsudgifter..........................................................               59            784            

 

Repræsentation og gaver................................................         1.000         4.797            

 

Mødeudgifter.....................................................................         2.677         1.995            

 

Udgifter jagt.......................................................................         2.697         4.053            

 

Vildtpleje.............................................................................         1.500         2.000            

 

Arrangementer..................................................................         2.506         1.520

 

Skydning.............................................................................         9.608         6.372

 

Investering..........................................................................                 0                 0

 

Hjemmeside......................................................................               45              45

 

Mobilskydevogn................................................................             140          2142

 

                                                                                                   ______     ______

 

Udgifter i alt.......................................................................       20.287      23.708            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Resultat før renter...........................................................          (142)         8.708            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Renteindtægter..................................................................             275            485            

 

Gebyr .............................................................................. …                0                 0            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Resultat Renter................................................................             275            485            

 

 

 

Foreningens resultat......................................................             133         9.193            

 

                                                                                                   ______     ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balance pr. 31.12-17

 

 

 

Aktiver

 

                                                                                                        2017          2016

 

 

 

Kassebeholdning..............................................................         2.954         7.677

 

Sparekasse........................................................................         8.190         3.608            

 

Fastforrentet konto............................................................       57.658      57.384

 

Tilgodehavender...............................................................                 0                 0

 

                                                                                                   ______     ______

 

Aktiver i alt........................................................................       68.802      68.669

 

                                                                                                   ______     ______

 

 

 

Passiver

 

 

 

Skyldige omkostninger....................................................                 0                 0            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Gæld i alt............................................................................                 0                 0            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Egenkapital primo............................................................       68.669      59.476            

 

Årets resultat ifølge resultatopgørelse..........................             133         9.193            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Egenkapital pr. 31.12......................................................       68.802      68.669            

 

                                                                                                   ______     ______

 

Passiver i alt.....................................................................       68.802      68.669            

 

                                                                                                   ______     ______

Som folkevalgte revisorer har vi afstemt foreningens indestående og gæld,

 

samt revideret foreningens udgifter og indtægter.

 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 

 

Arne Nielsen                                                               Søren Juul

                                                                 

 

   

Dagsorden for generalforsamling d. 06.02-18 

 

1.                      Valg af dirigent. 

2.                      Formandens beretning.  

3.                      Fremlæggelse af regnskab. 

4.                      Indkommende forslag. 

5.                      Valg af bestyrelse. 

                         På valg:          

 

                         Erik Stokbro 

                         Martin Karlsen 

                         Jørgen Jørgensen                                               

6.                      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7.                      Valg af revisorer.

8.                      Eventuelt

                          

 

 

 

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/